Vitsebsk Regional Branch of the Lev Sapieha Foundation, Non-Governmental Organisation

Head: 
Khrystafor Zhelyapau
Position: 
Chairman
Address: 
210015, Vitebsk, Chernyakhovsky Ave., 12-17
Phone: 
(0212) 224925